Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" zobacz archiwum »

Aktualności

1. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

 

2. Numery telefonów w sprawie programu "Rodzina 500 plus":

   - infolinia ogólnopolska uruchomiona w MRPiPS: 22 529 06 68,

   - infolinia uruchomiona w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim: 91 43 03 425 lub 91 43 03 741,

   - telefon Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu: 67 260 07 63.


3. Świadczenie wychowawcze-program "rodzina 500 plus"  w Gminie Mirosławiec.

Aby otrzymać 500 złotych na dziecko należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu, pokój 104 (I piętro). Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski będą także przyjmowane przez pracownika ops-u w sołectwach  (w świetlicach wiejskich):

- 1.04.2016 r. (piątek)  od 8.00 do 14.00 Hanki,

- 4.04.2016 r. (poniedziałek) od 8.00 do 12.00 Bronikowo,

- 4.04.2016 r. (poniedziałek) od 13.00 do 14.00 Jadwiżyn,

- 4.04.2016 r. (poniedziałek) od 8.00 do 14.00 Próchnowo,

- 5.04.2016 r. (wtorek) od 8.00 do 14.00 Jabłonowo,

- 6.04.2016 r. (środa) od 8.00 do 14.00 Piecnik,

- 7.04.2016 r. (czwartek) od 8.00 do 12.00 Łowicz Wałecki,

- 7.04.2016 r. (czwartek) od 13.00 do 15.00 Orle,

- 8.04.2016 r. (piątek) od 8.00 do 14.00 Mirosławiec Górny.

Wnioski można składać metodą tradycyjną (papierowo:osobiście lub przesłać pocztą) lub online przez Internet. Są to w sumie cztery kanały pozwalające na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej. Po pierwsze przez portal Emp@tia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugim kanałem jest Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznym (PUE ZUS), trzecim - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), czwartym natomiast - systemy banków, które udostępniają swe usługi w formie elektronicznej.

Formularz wniosku oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23, pokój 104 i 110, lub bezpośrednio ze strony BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu: http://mgopsmirosławiec.bipstrona.pl/, zakładka: zadania/świadczenie wychowawcze.

 

4. Komunikat MRPiPS w sprawie poprawiania błędów we wnioskach o świadczenie wychowawcze (tzw. 500 plus).


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ŚWIADCZENIU WYCHOWAWCZYM (500 plus) NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.


Od 1 października 2017 r. obowiązują zmiany dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego tj.:

 

1. Wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie.


Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


2. Brak możliwości zastosowania przepisów ustawy dotyczących utraty dochodu w przypadku, gdy rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, a następnie w okresie 3 miesięcy podejmie pracę u tego samego pracodawcy.


Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.


3. Wprowadzenie nowego sposobu ustalania wysokości dochodu w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalanderzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosku o świadczenie wychowawcze muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w roku kalanderzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego zawierające informacje odpowiednio o:

 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku.


4. Doprecyzowanie pojęcia naprzemiennej opieki nad dzieckiem.


W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.


5. Zmiana terminów ustalania prawa oraz wypłaty przysługującego świadczenia wychowawczego.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada tego roku.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres zloży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października  danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje za miesiące od listopada, a wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi najpóźniej do 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 grudnia do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.


W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Czerniawska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2016 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Czerniawska
Ilość wyświetleń: 920
01 lutego 2018 13:19 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:48 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:45 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl