Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" zobacz archiwum »

Informacje ogólne

 

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Definicje:

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567),: do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozosającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera wdowę, wdowca, osobę pozostajacą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 

Prawo do  świadczenia wychowawczego przysługuje: 

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

  a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu

     społecznym,

  c) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

     udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia

     2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.) jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na

     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

  d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami

     rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy

     uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający

     sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli

     państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom wymienionym w pkt. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce,

- ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- opiekunowi prawnemu dziecka.


Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł a w przypadku w którym członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Pierwszy okres na, który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. Na ten okres prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

 

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) urtatą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia

    kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w

    rozumieniu art. 14 a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej    

    (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

    przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych

    świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji

    alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8) utratą świadczenia rodzicielskiego,

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

10)utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-

   Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

    świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, po okresie

   zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

   gospodarczej,

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

   przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym

    rolników,

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

    - Prawo o szkolnictwie wyższym.


W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w zwiazku małżńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniajacej całodobowe utrzymanie albo w pieczy

  zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do

  świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko dołączyć należy (podstawowe dokumenty):

- oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegajace opodatkowaniu

   podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o

   zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub

  uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy na drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w

  sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości

  świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Czerniawska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2016 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dagmara Więckowska
Ilość wyświetleń: 653
01 lutego 2018 13:19 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:58 Dagmara Więckowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2016 09:26 Dagmara Więckowska - Opublikowanie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl