Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
http://mgopsmiroslawiec.bipstrona.pl

Stanowiska

Danuta Czerniawska

kierownik

tel. 67 260 08 97
pokój nr 108

Bożena Szybalska

główny księgowy

tel. 67 260 08 94
pokój nr 108

Sabina Mikołajczak

inspektor

sprawy z zakresu:
- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
- opracowania projektów decyzji z zakresu pomocy społecznej,
- zamówień publicznych,
- sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej.

tel. 67 260 08 95
pokój nr 107

Katarzyna Biegańska-Pańczyk

starszy pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

tel. 67 260 08 93
pokój nr 105

Henryka Wesołowska

starszy pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

tel.67 260 08 92
pokój nr 105

Magdalena Bartosik

pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

tel. 67 260 08 92
pokój nr 105

Dagmara Więckowska

inspektor

- realizacja świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- realizacja świadczeń z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- realizacja świadczenia z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

tel. 67 260 08 98
pokój nr 110

Urszula Maciejewicz

inspektor

sprawy z zakresu:
- funduszu alimentacyjnego,
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- dodatków mieszkaniowych,
- zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- prac społecznie użytecznych.

tel. 67 260 08 96
pokój nr 110

Magdalena Goluch-Brzeczko

konsultant

prowadzi w Klubie Integracji Społecznej reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

tel. 67 259 50 42 wew.22
siedziba Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pokój socjalny II piętro

Milena Kucińska

pomoc administacyjna

sprawy z zakresu:
- świadczenia wychowawczego - (Program Rodzina 500+),
- rządowego programu "Dobry start" tzw. wyprawkatel. 67 260 08 99
pokój 104

Magdalena Krzemińska

specjalista reintegracji zawodowej

prowadzi w Klubie Integracji Społecznej reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

tel. 67 259 50 42 w.22
siedziba Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
pokój socjalny II piętro

Karolina Mozgawa

pomoc administracyjna

- realizacja świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- realizacja świadczeń z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- realizacja świadczenia z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

tel.67 260 08 98
pokój nr 110